Matka

by Ničiteľ

supported by
Roman Noktruth
Roman Noktruth thumbnail
Roman Noktruth Dokonalá atmosféra pri počúvaní skladby "Voľný pád", a celého albumu! Som hrdý na to, že máme u nás takú skupinu! Favorite track: Voľný pád.
hushnow
hushnow thumbnail
hushnow all you need. shutup and listen. it's fucking good. Favorite track: Požiar.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
04:49
2.
02:51
3.
02:01
4.
03:57
5.
03:03
6.
04:14
7.
02:51
8.
02:33
9.
03:08
10.
03:02
11.
03:03
12.
03:15

about

Náš druhý album Matka vyšiel ako digitálny release za dobrovoľný
príspevok (vrátane nuly) a 12". Vznikol za spolupráce slovenských labelov Totalitarianism still continues, Ingot, Haluzeum Produkt, Different Records a Skaven Records, nemeckých labelov 
WOOAAARGH a Dingleberry Records, českého labelu Togue Sol 
Distribución a poľského labelu Extinction Records.

Náklad je 300 kusov. 50 kusov predstavuje limitovanú edíciu s originál tlačou linorytu.

Klasickú verziu zoženiete u všetkých spomenutých labelov (emailové kontakty nájdete nižšie), limitovaná edícia bude k dispozícii len cez nás a to buď cez osobný odber alebo na koncertoch.

Our second album Matka (Mother) was released as "Pay what you want" digital release (including zero) and 12". The album was released thanks to the cooperation of the Slovak labels Totalitarianism still continues, Ingot, Haluzeum Produkt, Different Records and Skaven Records, German labels WOOAAARGH and Dingleberry Records, Czech label Togue Sol Distribución and Polish label Extinction Records.

300 pieces. Limited edition of 50 pieces with original print of the linocut.

You can get the basic version through the mentioned labels (down are the email contacts), limited edition will only be available through us at concerts or in person.

Haluzeum Produkt - haluzeum.produkt@gmail.com
Togue Sol Distribución - jc.zebra@seznam.cz
Extinction Records - extinctionrecords@gmail.com
INGOT - ANDREJCO RECORDS - andrej@masaker.sk
WOOAAARGH - wooaaargh@yahoo.de
Skaven Records - skavenrecords@gmail.com
dingleberry records - dingleberry@web.de
Totalitarianism Still Continues - punkgen@gmail.com
Different Records - different.label@gmail.com

credits

released August 16, 2016

tags

license

all rights reserved
Track Name: Medveď
Korene stromov hlboko v zemi
dávajú život. A kde sme my?

Ničomné tvory bez úcty k matke.
V slepote žerú tie plody sladké.
Začali skromne, no ich chuť rastie.
Zabudli dávno, čo je tu vzácne.
Čo bolo stále, zrazu sa minie.
Zhltajú všetko pažravé svine.

Armády strážcov zostúpia z hôr.
Mohutné bytosti, čo vzbudia strach.
Hnev v zúfalstve. Stratená nádej.

Kalich horkosti bohužiaľ pretiekol.
Ľudia sa stratili v zbytočných hrách.
Bolo to nakoniec až tak nutné.

V tlamách končia povrchné životy.
Medvedí kožuch nasáva krv.
Lámu sa kosti nechcených hostí.

Kusy mäsa, odplata lesa.
Odplata za to, čo chránil si prv.
Musíš skončiť, aby mohla žiť.

Translated lyrics:

Bear

The roots of the trees deep in the ground
give life. And where are we?

Worthless creatures with no respect to the mother.
In blindness they devour the sweet fruits.
They started out modestly, but their taste grows.
They forgot a long time ago, what is precious here.
What was constant, suddenly vanishes.
Everything will be swallowed by the greedy pigs.

Armies of guardians come down from the hills.
Mighty beings, that arouse fear.
Anger in despair. Lost hope.

The calix of bitterness has unfortunately overrun.
People got lost in useless games.
Was it in the end so necessary.

The superficial lives end in the jaws.
The bears fur soaks in the blood.
Breaking the bones of unwanted guests.

Pieces of flesh, the revenge of the forest.
Revenge for what you have protected before.
You have to end for her to live.
Track Name: Chata
Zbavený okov. Konečne pokoj.
Nemusím sa báť svojich vlastných vád.
Tu nemôžeš súdiť, čo mám strašne rád.

Preč z tejto špiny, políc ľudských konzerv.
Morálne bahno, kto v ňom vie plávať.
Čo vidíš v zrkadle, cítiš sa väčší?
Komu sa spovedáš? Už mám ťa dosť!

Translated lyrics:

Cottage

Rid of the chains. Finally peace.

I don’t have to be afraid of my own defects.
Here you cannot judge what I mightily love.

Out of this dirt, shelves of human cans.
Moral mud, who can swim in it?
What do you see in the mirror?
Do you feel bigger?
To whom do you confess?
I’ve had enough of you!
Track Name: Jaskyňa
Všetci ste v jaskyni,
sledujete obraz svojich tieňov.
Dávno ste zabudli,
koľko má život farieb odtieňov.

Otoč sa, človek. Precitni.

Za chrbtom je pravda.
Tak opusťte, kým ste boli.
Opusťte prázdnotu
vnútených životných rolí.

Translated lyrics:

Cave

You are all in a cave,
staring at the picture of your shadows.
You have long forgotten,
how many shades of colour life has.

Turn around, human. Awake.

There is truth behind your back.
So leave who you were.
Leave the emptiness
of the enforced roles of life.
Track Name: Les
Nabrúsene sekery,
reťazové píly.
Strom prichádza o život
práve v tejto chvíli.

Cez ruky ochrancu
vytráca sa sila,
plač lesa prekrýva
motorová píla.

Hľadáš odpoveď,
prečo ten les umiera.

Translated lyrics:

Forest

Sharpened axes,
chainsaws.
A tree is losing its life
right in this moment.

Throught the hands of the defender
the energy trails away,
The cry of the forest is overlapped
by the power-saw.

You look for the answer
for why the forest is dying.
Track Name: Krt
Peniaze hrabeš.
Nie človek, no krt.
Sám seba klameš.
V tme slepý si zmrd!

S falošnou radosťou
plníš si vrecká.
S duševnou malosťou
sám sebe tlieskaš.

Z tmy na svetlo vie každý z nás vyjsť.
Zrak je však preto dôležitá potreba.
Ty si sa o neho rozhodol prísť,
nezniesol si viac ten pohľad na seba.

Translated lyrics:

Mole

You rake in money.
Not human, but mole.
You lie to yourself.
You are a blind asshole in darkness!

With false happiness
you fill your pockets.
With soul littleness
you are applauding yourself.

From darkness to light all of us can come,
But sight is therefore an important need,
You decided to lose it,
You could no more stand the view in the mirror.
Track Name: Zmierenie
Izba plná ľudí,
počuť tichý hlas.
Rozlúčka s priateľom,
nezniesol viac.

Nezniesol útrapy,
bolesti sveta.
Z popola povstal,
v popol sa zmenil.

Snažil sa pochopiť
pochody stroja,
čo moc zlú do rúk
chytrákom zveril.

Ukrutný ničiteľ
nechcených rozdrtí,
nemal dosť síl
zotrvať v boji.

Konečne zmierený.

Translated lyrics:

Appeasement

A room full of people,
a silent voice is heard.
A farewell to a friend,
he could not stand more.

He could not stand the miseries,
the aches of the world.
He arose from the ashes,
turned into ash.

He tried to understand
how the machine worked,
that gave the ill power
to the hands of sly dogs.

The cruel destroyer
crushes the unwanted,
he didn’t have enough energy
to remain in fight.

Finally appeased.
Track Name: Mravenisko
Preplnené mestá,
niet miesta pre stromy.
Preplnené ulice,
obraz našej doby.

Žiješ svoj mravenčí život.

Uzavretá cesta.
Ostanú len hroby,
vaše prázdne gestá
a pohľad plný zloby.

Žiješ svoj mravenčí život.

Nepohneš sa z miesta.
Prikované nohy.
Pohodlný život
deformuje vlohy.

Zmeníš sa pod nátlakom prostredia.
Skrčený. Rozum viacej netreba.
Sledovať a iba slepo počúvať.
Kopec lží. V mravenisku ostať sám.

Translated lyrics:

Anthill

Congested cities,
no place for the trees.
Congested streets,
a picture of our age.

You live your ant life.

Closed road.
What remains are graves,
your empty gestures
and a view full of anger.

You live your ant life.

You don’t move from the place.
Nailed legs.
Comfortable life
deforms abilities.

You change under the influence
of the environment.
Squat. The mind is not needed anymore.
Watch and only blindly listen.
Bunch of lies. Stay alone in the anthill.
Track Name: Voľný pád
Plemeno ľudské vlka chce skoliť.
Vlčicu zahnalo na okraj útesu.
Pred guľkou ona skok do hlbín zvolí,
mŕtvolu lovci domov neprinesú.

Bezvládne telo z útesu padá,
zatiaľ čo ľudský červ
si ďalšiu obeť hľadá.

Bezvládne telo sa na skalách láme,
zatiaľ čo ľudský červ
sa kaja v svojom chráme.

Translated lyrics:

Free fall

The human breed wants to slay the wolf.
It chased the she-wolf to the edge of a cliff.
Instead of a bullet she chooses
a jump into the depths,
the hunters won’t bring a corpse home.

An inert body is falling off the cliff,
while the human worm
is looking for another victim.

An inert body is breaking upon the rocks,
while the human worm
does penance in his church.
Track Name: Požiar
Hustý les zhorel. Skončil.
Spálené stromy, popol a prach.

Oheň dreva sa zmocnil.
Spálené kosti, mŕtvolný pach.

Plamene šľahajú v zlosti.
Spálené stromy, popol a prach.

Raz silný, teraz bezmocný.
Spálené kosti, mŕtvolný pach.

Zhoria lesy, stromy vzplanú,
rukami zakrývaš si tvár.
Zvery hynú, krása mizne,
život končí.

Päty pália a očí plačú,
požiar šíri sa, súmrak sveta.
Zľutovať sa nad nami?
Prázdna veta.

Translated lyrics:

Fire

The dense forest burned. Ended.
Burnt trees, ash and dust.

The fire got hold of the wood.
Burnt bones, corpses smell.

Flames lash in anger.
Burnt trees, ash and dust.

Once strong, now helpless.
Burnt bones, corpses smell.

The forest will burn, the trees blaze up,
you hide your face with your hand.
Creatures die, beauty vanishes,
life ends.

Heels burn and eyes cry,
The fire spreads, dusk of the world.
Have mercy on us?
Empty sentence.
Track Name: Jeleň
Tváre bez života, duševná prázdnota
a žiadna ochota k zmene.
Život robota, vnútorná samota,
túžba po peniazoch ich ženie.

Uprostred hory
stojí symbol lesa.
Sleduje úpadok,
ani nepohne sa.

Zbytočné čakanie meniť ich správanie,
kam tento dnešný svet speje?
Prázdne sú životy, nemajú hodnoty,
čas na záchranu už nie je.

Translated lyrics:

Deer

Lifeless faces, spiritual emptiness
and no effort to change.
The life of a robot, inner loneliness,
the desire for money drives them.

In the middle of the hill
stands the symbol of the forest.
He watches the decay,
doesn’t move at all.

Worthless waiting for a change
in their behaviour,
Where is today’s world heading?
Empty are the lives, they have no meaning,
There is no time for rescue.
Track Name: Hmla
Zasraný kolobeh, žiadna zmena.
Stále ten pocit bezmocnosti.
Zbytočne hľadáš cestu von,
závislí na smogu spoločnosti.

Hustá hmla, otvor si oči.
Máš strach?
Kedy to skončí!

Cez mračná špiny nevidíš svetlo,
na konci tunela je začiatok.
Točíš sa v kruhu, v cudzej moci.
Na čase spraviť posledný krok.

Hustá hmla, otvor si oči.
Máš strach?
Kedy to skončí!

Translated lyrics:

Fog

Shitty routine, no change,
always the feeling of helplessness.
Uselessly you look for a way out,
addicted to the smog of society.

Dense fog, open your eyes.
Are you afraid?
When will it end.

Through the clouds of dirt
you don’t see the light,
At the end of the tunnel
there is the beginning.
You move in circles,
under the command of others,
It’s time to make the final step.

Dense fog, open your eyes.
Are you afraid?
When will it end.
Track Name: Vietor
Máš vlastný názor,
zakrič ho do sveta.
Rozfúka šum
zaslepených más.

Máš vlastný názor,
zakrič ho do sveta.
Vo vetre počujem,
počujem tvoj hlas.

Počujem tvoj hlas!

Translated lyrics:

Wind

You have your own opinion,
shout it out to the world.
It blows up the buzz
of the blinded masses.

You have your own opinion,
shout it out to the world.
In the wind I hear,
I hear your voice.

I hear your voice!